toldnomenklatur [Dansk]:

2800000000 80 UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER.

AFSNIT VI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER.

 • 2801000000 10: I. GRUNDSTOFFER
 • 2801000000 80 : Fluor, klor, brom og jod
 • 2802000000 80: Svovl, sublimeret eller fældet; kolloid svovl
 • 2803000000 80: Karbon (kønrøg og karbon i andre former, ikke andetsteds tariferet)
 • 2804000000 80 : Hydrogen, inaktive gasser og andre ikke-metaller
 • 2805000000 80 : Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, også indbyrdes blandede eller legerede; kviksølv
 • 2806000000 10: II. UORGANISKE SYRER OG UORGANISKE OXIDER AF IKKE-METALLER
 • 2806000000 80 : Hydrogenklorid (saltsyre); klorsvovlsyre
 • 2807000000 80 : Svovlsyre; rygende svovlsyre
 • 2808000000 80: Salpetersyre; nitrersyrer
 • 2809000000 80 : Difosforpentaoxid; fosforsyre; polyfosforsyrer, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2810000000 80 : Oxider af bor; borsyrer
 • 2811000000 80 : Andre uorganiske syrer og andre uorganiske oxider af ikke-metaller
 • 2812000000 10: III. HALOGEN- OG SVOVLFORBINDELSER AF IKKE-METALLER
 • 2812000000 80 : Halogenider og oxyhalogenider af ikke-metaller
 • 2813000000 80 : Sulfider af ikke-metaller; kommercielt fosfortrisulfid
 • 2814000000 10: IV. UORGANISKE BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER OG PEROXIDER AF METALLER
 • 2814000000 80 : Ammoniak, vandfri eller i vandig opløsning
 • 2815000000 80 : Natriumhydroxid (kaustisk natron); kaliumhydroxid (kaustisk kali); peroxider af natrium eller kalium
 • 2816000000 80 : Hydroxid og peroxid af magnesium; oxider, hydroxider og peroxider af strontium eller barium
 • 2817000000 80 : Zinkoxid; zinkperoxid
 • 2818000000 80 : Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid
 • 2819000000 80 : Oxider og hydroxider af krom
 • 2820000000 80 : Oxider af mangan
 • 2821000000 80 : Oxider og hydroxider af jern; jernoxidholdige jordpigmenter med et indhold af 70|vægtprocent og derover af bundet jern, beregnet som Fe@2O@3
 • 2822000000 80: Oxider og hydroxider af kobolt; kommercielle koboltoxider
 • 2823000000 80 : Oxider af titan
 • 2824000000 80 : Oxider af bly; mønje og orangemønje
 • 2825000000 80 : Hydrazin og hydroxylamin samt deres uorganiske salte; andre uorganiske baser; andre oxider, hydroxider og peroxider af metaller
 • 2826000000 10: V. METALSALTE OG METALPEROXYSALTE AF UORGANISKE SYRER
 • 2826000000 80 : Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater og andre komplekse fluorosalte
 • 2827000000 80 : Klorider, oxyklorider og hydroxyklorider; bromider og oxybromider; jodider og oxyjodider
 • 2828000000 80 : Hypokloriter; kommercielt calciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter
 • 2829000000 80 : Klorater og perklorater; bromater og perbromater; jodater og perjodater
 • 2830000000 80 : Sulfider; polysulfider, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2831000000 80 : Ditioniter og sulfoxylater
 • 2832000000 80 : Sulfiter; tiosulfater
 • 2833000000 80 : Sulfater; aluner; peroxosulfater (persulfater)
 • 2834000000 80 : Nitriter; nitrater
 • 2835000000 80 : Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) og fosfater; polyfosfater, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2836000000 80 : Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommercielt ammoniumkarbonat indeholdende ammoniumkarbamat (hjortetaksalt)
 • 2837000000 80 : Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte
 • 2839000000 80 : Silikater; kommercielle silikater af alkalimetaller
 • 2840000000 80 : Borater; peroxoborater (perborater)
 • 2841000000 80 : Salte af oxometalsyrer eller peroxometalsyrer
 • 2842000000 80 : Andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyrer (herunder aluminosilikater, også når de ikke er kemisk definerede) (undtagen azider)
 • 2843000000 10: VI. DIVERSE
 • 2843000000 80 : Kolloide ædle metaller; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, også når de ikke er kemisk definerede; amalgamer af ædle metaller
 • 2844000000 80 : Radioaktive kemiske grundstoffer og radioaktive isotoper (herunder spaltelige eller fertile kemiske grundstoffer og isotoper) samt forbindelser deraf; blandinger og restprodukter med indhold af sådanne produkter
 • 2845000000 80 : Isotoper, andre end de under pos.|2844|hørende; uorganiske eller organiske forbindelser deraf, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2846000000 80 : Uorganiske eller organiske forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium eller af blandinger af disse metaller
 • 2847000000 80: Hydrogenperoxid (brintoverilte), også bragt i fast form med urinstof
 • 2848000000 80 : Fosfider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra ferrofosfor
 • 2849000000 80 : Karbid, også når de ikke er kemisk definerede
 • 2850000000 80 : Hydrider, nitrider, azider, silicider og borider, også når de ikke er kemisk definerede, bortset fra forbindelser, der også udgør karbider henhørende under pos.|2849
 • 2852000000 80 : Uorganiske eller organiske forbindelser af kviksølv, også ikke kemisk definerede, undtagen amalgamer
 • 2853000000 80 : Andre uorganiske forbindelser (herunder destilleret vand, demineraliseret vand eller vand af tilsvarende renhedsgrad); flydende atmosfærisk luft (herunder flydende atmosfærisk luft, hvorfra de inaktive gasser er fjernet); komprimeret atmosfærisk luft; amalgamer, undtagen af ædle metaller